BEREKET SULAMA Resmi Internet Sitesine hosgeldiniz

Birlik Yönetmeliği

BEREKET SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, birliğin teşkilat şemasını oluşturarak , birimlerin görev , yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.Aynı zamanda çalışan işçilerin, çalışma koşullarını, hizmet akidlerini , ücret ve işin düzenlenmesi ile ilgili hususları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik Bereket Sulama Birliğinin ; birlik teşkilatını , birimlerini ve çalışanlarını kapsar.Bu yönetmeliğin kabulü ile çalışan ve ileride işe alınacak olan bütün işçilerle Belirli süreli , Belirsiz süreli işçi sözleşmeleri yapılacaktır.

Dayanak
Madde 3 ­-
Bu Yönetmelik, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre hazırlanmış olan ve aynı kanunun 5.maddesi gereğince 29.11.2005 Tarihinde Şanlıurfa Valiliği tarafından tasdik olunan Bereket Sulama Birliği tüzüğünün 47 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Birlik teşkilâtının oluşumu

Madde 4-Birlik teşkilâtı ; Birlik Müdürü, Mali işleri ve Yazı işleri birimlerinden oluşur.

Birlik Müdürü : Birliğin sorumluluğundaki sulama tesislerinin teknik gereklilikler ve çiftçi talepleri göz önüne alınarak rasyonel bir şekilde işletilmesini, teknik işlerde çalışan operatör , opreratör yardımcısı , şoför , bekçi ve sulama teknisyenlerinin bakım-onarım ,makine-techizat konularındaki yazılı taleplerinin başkanlık makamına iletilmesini sağlar.Malî İşler birimlerinin çalışma programlarının hazırlanmasını , birimler arasındaki koordinasyonu sağlar. Birlik Müdürünün Ziraat Mühendisi olması zorunludur.

Malî İşler Birimi : Birliğin gelir ve giderlerine yönelik evrakların düzenlenmesi, tahakkuk, tahsilât ve ödemelerin yapılması, Birlik personelinin özlük hakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.

Malî işler biriminden Birlik mali işler müdürü sorumlu olup, ekonomi ve/veya muhasebe alanında eğitim almış olması zorunludur.

Ambar-ayniyat kayıt ve takip işleri , demirbaş kayıt işleri için birlik başkanı tarafından birlik saymanı dışındaki kişilere görevlendirme yapılabilir.

Mutemetlik için birlik başkanı tarafından bir veya birden fazla kişi görevlendirilebilir.

Mali işler biriminde birlik tahsildarı olarak görev yapan kişi ; birlik gelirleri ile ilgili olarak , yılı itibariyle çiftçi verilerini kayıt altına almak , tahakkuklarını yapmak , gelirleri tahsil etmek , banka hesabına yatırmak , gelirlerle ilgili raporları düzenlemek , yapılan işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri istenmesi halinde tanzim edip muhasebeye teslim etmek veya iç-dış denetlemeler için hazır bulundurmak , ayrıca birlik başkanını görevlendirmesi ile diğer işleri yapmak.

Yazı İşleri Birimi : Birliğin kendi içinde ve diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini sağlayacak yazışmaların yapılmasını, arşiv vb hizmetlerin yapılmasını sağlar.Bu birim için yeterli sayıda eleman olmadığı taktirde birlik başkanı tarafından görevlendirme yapılabilir.

Hizmet Akdi
Madde 5 —
Tarımsal sulama sistemlerinde çalışan işçiler ile yapılan hizmet akdinde aşağıdaki hususların bulunması gerekir.

İşverenin adı ve adresi,
İşçinin kimliği,
İşyerinin adresi,
İşçinin işe başlama tarihi,
İşçinin yapacağı işler,
Ücret ödeme şekli ve zamanı,
İş süresi , izin süreleri ve ara dinlenmesi,
İşçinin sorumlulukları,

İşverenin sorumlulukları,

İşçi ikramiyeleri,

İşçinin sosyal hakları,

Varsa özel hükümler,
Düzenlenme tarihi ve tarafların imzası.

Deneme Süresi ve i ş süresi
Madde 6 —
Sürekli hizmet akitlerinde deneme süresi en çok bir aydır. Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler. Ancak, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

İş Süresi
İş süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir.4857 sayılı iş Kanununun 66 nci maddesinde yazılı süreler de iş süresinden sayılır.
Aynı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise iş süresinden sayılmaz.

Haftalık ve Günlük İş Süresi
Madde 7 —
Genel bakımdan, iş süresi, haftada en çok 45 saattir.

Sürekli çalışan işçiler için günlük/haftalık iş süresi:

 1. Haftanın 6 iş gününde çalışılan işyerlerinde 7,5 saati,
   
 2. Cumartesi günleri de tatil edilmek suretiyle haftada 5 işgünü çalışılan işyerlerinde 9 saati,
   
 3. Cumartesi günleri kısmen tatil edilen işyerlerinde, Cumartesi günü çalışılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra, kalanın beşe bölünmesiyle bulunacak süreyi geçemez.

Geçici olarak çalışan işçiler için çalışma süresi;

 1. Sulama birliğinin işletiminden sorumlu olduğu tarımsal sulama sisteminde haftalık çalışma süresi 6 gündür.
 2. Günlük çalışma saati yapılan işin niteliğine göre yapılacak olan hizmet akdinde belirtilecektir.

Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerde çalıştırılmasında ;İş Kanununun ilgili madde ve hükümleri uygulanır.Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur.

Ara Dinlenmesi
Madde 8 —
Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.Bu dinlenme süresi en az olup aralıksız verilir.Ancak bu süre, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Ücret Ödemesi
Madde 9 —
Genel anlamda ücret, işçilere, bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar.
İşçi ücreti Türk parası ile çalıştığı her ayın sonunda ödenir.Birliğin maddi durumu göz önünde bulundurularak ödenmeyen işçi ücretleri işçinin adına emanet hesabına alınarak ileri bir tarihte ödenebilir.
Bir işyerinde aynı nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez.
Hizmet akitlerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Ücret Hesap Pusulası
Madde 10 —
İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek veya işçinin yanında bulunan deftere ücretle ilgili bu hesapları yine imzası veya özel işareti altında kaydetmek zorundadır.
Bu pusula veya defterde ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

Hafta Tatili

Madde 11 —
Bu yönetmeliğin 7. maddesinde geçen sürelerin dışında kalan gün veya günler hafta tatili olarak işçilere kullandırılır.

Genel Tatil ve Ücreti
Madde 12 —
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan genel tatil günlerinde, işçinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı iş sözleşmelerinde belirlenir.

Yıllık Ücretli İzin
Madde 13 —
Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara, ilerdeki maddelerde gösterilen esaslara göre hesaplanmak üzere aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin verilir.

Hizmet süresi;

a.Bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 12 gün,
b.Beş yıldan fazla ve onbeş yıldan az olanlara yılda 18 gün,
c.Onbeş yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün,

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Aşağıdaki durumlarda belirtilen sürelerde işçilere ücretli izin verilir.

•  Birinci derecede akrabalardan ölüm durumunda 5 iş günü,

•  İkinci derecede akrabalardan ölüm durumunda 4 iş günü,

•  Evlenme durumunda 5. iş günü

İşçi ikramiyeleri

Madde 14- Mevsimlik olarak çalışan işçilere çalıştıkları gün sayısının ilgili kanunda belirlenen miktar ile çarpımından elde edilecek olan ikramiye iş bitiminde işçiye ödenir.

Sürekli olarak görev yapan işçilere ise her yılın altıncı ve on ikinci aylarında olmak üzere iki defa birer maaş kadar ikramiye verilir.

Sözleşmenin feshinde usul

MADDE 15. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.

Fesih bildirimine itiraz ve usulü

MADDE 16. - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

MADDE 17. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
MADDE 18. -
Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

 

I. Sağlık sebepleri:

 1. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
 2. İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

 1. İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
 2. İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
 3. İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
 4. İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
 5. İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
 6. Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

MADDE 19. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

 1. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
 2. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

 1. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 2. İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
 3. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 4. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması.
 5. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 6. İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 7. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
 8. İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 9. İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Derhal fesih hakkını kullanma süresi

MADDE 20- İlgili maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

Yeni iş arama izni

MADDE 21. - Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Yürürlük
Madde 22 —
Bu Yönetmelik Bereket Sulama Birliği Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Bereket Sulama Birlik Başkanlığı tarafından yürütülür.